Onze Jongeren

Een thuis voor jongeren

“Bouw samen een brug naar je toekomst”

Missie

Onze Jongeren staat voor de client. Ieder mens verdient een kans. In onze begeleiding willen we dat clienten deze kansen benutten. Groeien, jezelf kunnen ontplooien, zelfregie en stabiliteit zijn kernwaarden die terug te zien zijn in de begeleiding.  Samen een brug bouwen naar de toekomst, stap voor stap, met iedere keer nieuwe mogelijkheden staat bij ons centraal.

Visie

Onze jongeren is een dynamische organisatie die clienten ondersteunt in hun zelfstandig leven. Bij Onze Jongeren helpen begeleiders clienten door een luisterend oor te bieden, te motiveren en te denken in mogelijkheden.

Het is belangrijk dat clienten zichzelf hervinden en bewust zijn van hun eigen identiteit en grip hebben op het eigen bestaan.

Wij bieden:

Ambulante begeleiding

Bij ambulante begeleiding woon je zelfstandig. Je persoonlijke begeleider komt bij je thuis. Onze aanpak is doelgericht en is erop gericht om jou zelfstandig te laten functioneren. Wij vinden het belangrijk dat wij ons samen richten op jouw ontwikkeling op één of meerdere levensgebieden. Het uiteindelijke doel is stabilisatie, het versterken van zelfregie en het vergroten van vaardigheden.

Wij richten ons op jong volwassen met (langdurige) psychiatrische en/of psychosociale problematiek in de forensische zorg.

  • Dag- en nachtritme
  • Begeleiding bij financiën
  • Huiselijke relatie
  • Verslaving
  • Activiteiten van het dagelijkse leven
  • Sociaal netwerk
  • Begeleiding bij huishoudelijke taken

Wij bieden:

Forensische zorg

Het doel van forensische zorg is om cliënten stapsgewijs te resocialiseren, zodat men na de straf en behandeling weer kan functioneren in de maatschappij. Hierbij is veel aandacht voor het verminderen van het recidiverisico.

In de praktijk is gebleken dat de kans op recidive hoger is als er na detentie geen concreet perspectief is met betrekking tot inkomen, begeleiding, dagbesteding en huisvesting. Een preventieve aanpak is daarom van groot belang.

Onze Jongeren werkt in de begeleiding aan cliënten vanuit de methodiek competentiegericht werken. Wij gaan uit van de aanwezige kwaliteiten en positieve eigenschappen van elk van onze clienten. Competentiegericht werken, cq het sociale competentiemodel, richt zich vooral op de concrete vaardigheden die in het leven van alle dag noodzakelijk zijn rondom zelfredzaamheid en sociaal functioneren, waarbij passende methoden voor cliënten en de attitude van de begeleider worden ingezet.

Wij hebben:

Vertrouwenspersoon

Cliënten kunnen bij informatieverstrekking, klachten, problemen bij onze vertrouwenspersoon terecht. We hebben een onafhankelijke vertrouwenspersoon die de cliënt helpt bij hun problemen. Iemand die ingaat op de beleving van de cliënt en hem/haar helpt bij het vinden van oplossingen. De vertrouwenspersoon neemt iedere klacht serieus. De vertrouwenspersoon adviseert de cliënt steeds vanuit diens belang.

Wij bieden:

Klachtenregeling

Onze Jongeren hecht veel waarde aan goede zorg- en dienstverlening. Als je als jongere ontevreden bent over de geboden zorg kan je dat als eerste met je persoonlijke begeleider bespreken. Door onderling knelpunten goed te bespreken kan je een hoop bereiken. Een enkele keer lukt dit niet en moet er iets meer gebeuren om tot een oplossing te komen. Je kan de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon. Zij /hij kan dan eventueel dergelijke gevallen aan de klachtencommissie voorleggen. Eén keer per jaar laten wij een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren.

Mocht je desondanks toch een klacht hebben over onze werkwijze, dan verwijzen we je naar ons klachtenreglement en de onafhankelijke klachtencommissie waarbij wij aangesloten zijn (www.degeschillencommissie.nl).

Algemene voorwaarden Privacy verklaring Algemene voorwaarden GGZ 2017 Jaarverslag 2022